กลยุทธ์ 3s : Start Strong Sustain แก้ไขจุดอ่อน SMEs อย่างยั่งยืน

infographic-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%812

3s : Start Strong Sustain แก้ไขจุดอ่อน SMEs อย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินเครื่องพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งให้กับ SMEs ไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย วิสัยทัศน์ของความเป็นเพื่อนแท้ผู้ประกอบการ เพื่อสะท้อนการดำเนินงานของ กสอ. ที่เป็นหน่วยงานที่ “รู้จริง” “แก้จริง” “เติบโตจริง” และอยู่เคียงข้าง SMEs ไทยเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

Start มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มสตาร์ทอัพและกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม ให้มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ในระดับสากล

Strong มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิมให้สามารถปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถอย่างเป็นระบบภายในมาตรการการแข่งขันตามนโยบายรัฐบาล

Sustain เน้นการสร้างประโยชน์จากทรัพยากรและพลังงานให้มากที่สุด แต่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม

นายพสุ โลหารชุน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%b3-infographic-%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s