แนวทางผลักดัน SMEs ไทยให้มีศักยภาพ

infographic-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%81

iSMEs – Intelligent SMEs แนวทางผลักดันธุรกิจ SMEs ไทยให้มีศักยภาพ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการSMEsมากว่า74 ปี ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมในทุกช่วงเวลา เราเชื่อว่าโลกในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้การคาดการณ์ ในอนาคตเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEsยุคใหม่ในศตวรรษที่21(ค.ศ.2001-2100) จะต้องมีคุณลักษณะที่เรียกว่า iSMEs- Intelligent SMEs คือมีความชาญฉลาดอย่างรอบด้าน ได้แก่
– iProduct เนื่องจากผู้บริโภคยุคนี้ มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าค่อนข้างต่ำ ผู้ประกอบการจึงต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องสร้างความแตกต่างในเรื่องของรูปลักษณ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคมากขึ้น อาทิผลิตภัณฑ์สีเขียว(GreenProduct) หรือผลิตภัณฑ์อาหาร หรือเครื่องสำอางออร์แกนิก(Organic)
– iProcess ผู้ประกอบการSMEs ต้องสามารถวางแผนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ต้องสามารถเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนหรือลดความสูญเปล่าในกระบวนการ ทำงาน อาทิวัตถุดิบ เวลา พลังงาน ทรัพยากรเงิน ตลอดจนบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
– iNetwork เป็นการรวมกลุ่มและสร้างความเชื่อมโยงในเครือข่ายอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) อาทิกระบวนการวางแผนการผลิตการบริหาร
จัดการวัตถุดิบ การบริหารโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการ เติมเต็มในส่วนที่SMEs ขาดเช่น งานวิจัยหรือช่องทางการตลาดซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ เป็นต้น
– iEntrepreneurs โลกอนาคตเหมือน น้ำ เราไม่รู้ว่ามันจะมีรูปร่างอย่างไรเราจะเห็นอนาคตก็เมื่อน้ำอยู่ในแก้วหรือถ้วยรูปทรงต่างๆแล้ว เช่นเดียวกันกับSMEsไทยยุคใหม่จำเป็นต้องมีความชาญฉลาดมีความตื่นตัว
ตลอดเวลาต้องมีความรู้รอบด้าน และมีศักยภาพในการบริหารจัดการกิจการ ได้ทุกสถานการณ์รวมทั้งผสมผสานปัจจัยต่างๆอาทิผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต และเครือข่ายให้สามารถสนับสนุนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคงไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร แต่เราสามารถช่วยให้SMEs มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวและปรับธุรกิจตามการเปลี่ยนแปลง Demand ของตลาดโลกอย่างเท่าทัน

%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%b3-infographic-%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s