Rubber City โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา

infographic-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%811

Rubber City โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา

ความหวัง – ความท้าทายของนักลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา
Rubber City เกิดขึ้นเพื่อ ผลักดันราคายางพาราให้สูงขึ้นเพิ่มความต้องการการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราส่งผลให้เกิดกลไกผลักดันราคายางให้เพิ่มสูงขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

16 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่เป็นโอกาสในการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่
1. ชิ้นส่วนยางประกอบอุปกรณ์ยานยนต์
2. ถุงมือยางและถุงนิ้วยาง
3. ถุงยางอนามัย
4. ท่อยาง
5. ยางฟองน้ำและที่นอน
6. ยางสายพาน
7. ยางโอริง ซีลยาง แหวนยาง ปะเก็น ยางกันกระแทก
8. รองเท้าและชิ้นส่วนประกอบ
9. ลูกกลิ้งยาง
10. เส้นยางยืด สายยางรัด
11. หัวนมยาง จุกหลอน ตุ๊กตายาง
12. อุปกรณ์กีฬา
13. เครื่องเขียน เทปกาว
14. อุปกรณ์การแพทย์
15. ลูกโป่ง – ของเล่น
16. อื่น ๆ เช่น กระเบื้องยางปูพื้น ยางบัวเชิงผนัง ยางติดราวบันได ฯลฯ

กำหนดโครงการ Rubber City แล้วเสร็จภายในปี 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนนักลงทุนทั่วประเทศร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมยางพาราไปด้วยกัน

%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%b3-infographic-%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s